You are here: KNAQ SH - Contact

Competence Network Aquaculture
(Kompetenznetzwerk Aquakultur, KNAQ)

Coordination office at Landwirtschaftskammer Schleswig Holstein
Grüner Kamp 15 - 17
24768 Rendsburg
Deutschland, DE
Tel: +49 (0) 4331 9453433
Fax: +49 (0) 4331 9453439
E-Mail: info@knaq-sh.de.de
Internet: www.knaq-sh.de

Network coordinator
Dr. Stefan Meyer
E-Mail: meyer@knaq-sh.de